Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN

van de besloten vennootschap Blankendaal Trade B.V., gevestigd te 1747 HG  Tuitjenhorn aan de Veilingweg 9.

 

  1. Algemeen

1.1       Op al onze aanbiedingen, koop- en verkoopovereenkomsten zijn deze algemene handelsvoorwaarden, hierna ook wel te noemen ‘de voorwaarden’, van toepassing, tenzij uitdrukkelijk in een schriftelijk contract of een schriftelijke bevestiging anders is bepaald.

1.2       Offertes die door ons worden uitgebracht zijn vrijblijvend, tenzij dit met zoveel woorden anders in de offerte is vermeld.

1.3       In het geval onze wederpartij bij acceptatie van een offerte of van een door ons gedaan aanbod, dan wel bij het sluiten van een overeenkomst met ons, verwijst naar algemene voorwaarden, niet zijnde de algemene handelsvoorwaarden van Blankendaal Trade B.V., met het doel die voorwaarden op de overeenkomst van toepassing te laten zijn, geldt dat de algemene voorwaarden waarnaar de wederpartij verwijst uitsluitend en alleen dan van toepassing zijn, wanneer Blankendaal Trade B.V. daarmee uitdrukkelijk, zonder enig voorbehoud, schriftelijk heeft ingestemd.

1.4       De wederpartij die eenmaal volgens deze voorwaarden met Blankendaal Trade B.V. heeft gecontracteerd, wordt geacht bij eventueel daarna mondeling, schriftelijk, per telefax of geautomatiseerde aanvragen, opdrachten of overeenkomsten stilzwijgend met toepassing van deze voorwaarden van Blankendaal Trade B.V. akkoord te zijn gegaan.

1.5       Indien enige bepaling van onze voorwaarden op grond van een gerechtelijke uitspraak nietig blijkt te zijn, wordt alleen die betreffende bepaling buiten toepassing gelaten en behouden alle overige bepalingen onverkort hun gelding.

1.6       De wederpartij staat Blankendaal Trade B.V. toe voor de uitvoering van het bepaalde in de overeenkomst gebruik te maken van derden, niet zijnde werknemers.  Deze handelsvoorwaarden zijn ook van toepassing op door derden – in het kader van de uitvoering van op Blankendaal Trade B.V. rustende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst – verrichte rechtshandelingen.

1.7       Op al de door ons te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing en zijn de bepalingen van het Weens Koopverdrag, voorzover al van toepassing, uitgesloten.

 

  1. Aanbod en prijzen

2.1       Alle door Blankendaal Trade B.V. gesloten overeenkomsten worden geacht te zijn tot stand gekomen aan de Veilingweg 9 te Tuitjenhorn, zowel voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst als de betaling van de op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen.

2.2       Alle in offertes, aanbiedingen, overeenkomsten of opdrachten genoemde bedragen worden in euro’s weergegeven, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De door ons genoemde bedragen zijn altijd exclusief vervoerskosten en omzetbelasting.

2.3       Een door Blankendaal Trade B.V. gedaan aanbod is geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden anders in het aanbod is aangegeven.

2.4       Blankendaal Trade B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, terwijl zij nimmer gehouden is een aanbod of overeenkomst gestand te doen tegen een in het aanbod of de overeenkomst genoemde prijs, wanneer deze prijs berust op een druk-, schrijf- en/of rekenfout.

2.5       Wanneer een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de wederpartij wordt aanvaard, heeft Blankendaal Trade B.V. het recht om alsnog het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.6       Nadere en/of aanvullende afspraken, dan wel wijzigingen die na het sluiten van de overeenkomst zijn overeengekomen, zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk door ons zijn vastgelegd.

 

  1. Levering

3.1       De door ons aangegeven levertijd in offertes, overeenkomsten of anderszins, bevat nimmer een fatale termijn, tenzij dit met zoveel woorden uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2       Indien de aflevering wordt vertraagd, geeft dit, voorzover de vertraging binnen redelijke grenzen blijft, de wederpartij niet het recht op ontbinding van de overeenkomst dan wel op enige schadevergoeding.

3.3       De door Blankendaal Trade B.V. geleverde hoeveelheid wordt, voor wat betreft het aantal en gewicht, alsmede publiek- en/of privaatrechtelijk voorgeschreven eisen, geacht te voldoen aan datgene wat partijen terzake zijn overeengekomen, behoudens door de wederpartij te leveren tegenbewijs. Aldus komen partijen terzake expliciet bewijsvermoeden overeen.

3.4       Levering vindt plaats bij de wederpartij, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het moment van levering is het moment waarop de goederen / zaken bij de wederpartij worden afgeleverd, dan wel ter levering aangeboden.

3.5       Wanneer partijen overeen zijn gekomen dat Blankendaal Trade B.V. de door haar te leveren zaken ten behoeve van de wederpartij zal opslaan, al dan niet bij haarzelf of bij een derde, vindt de aflevering plaats op het moment dat de zaken worden opgeslagen.

3.6       Blankendaal Trade B.V. is te allen tijde gerechtigd om, alvorens aan de op haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen te voldoen, eerst voldoende zekerheid van de wederpartij te vorderen voor het nakomen van de betalingsverplichtingen.

3.7       Wanneer de wederpartij aan Blankendaal Trade B.V. nog enige betalingsverplichting heeft en in het bijzonder wanneer zij facturen van Blankendaal Trade B.V. nog niet c.q. niet geheel heeft voldaan, is Blankendaal Trade B.V. zonder meer gerechtigd de leveringsverplichting op te schorten totdat de wederpartij aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, waarbij het de wederpartij niet is toegestaan zich op verrekening te beroepen.

 

  1. 4.      Reclames

4.1   De wederpartij dient vóór dan wel uitdrukkelijk bij levering de door Blankendaal Trade B.V. geleverde zaken te keuren en te controleren en direct na te gaan of de zaken voldoen aan hetgeen in de overeenkomst is bepaald, waaronder mede wordt verstaan of deze voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen en hoeveelheden. Indien geconstateerd wordt dat er sprake is van een afwijking van minder dan 10%, dan is de wederpartij gehouden de geleverde zaken te accepteren, doch heeft recht op een evenredige vermindering van de overeengekomen prijs.

4.2  Indien de levering van zaken geschiedt af Tuitjenhorn, dan dient de wederpartij de geleverde zaken in de verkoopruimten van Blankendaal Trade B.V. te controleren.

4.3  Op straffe van verval van rechten dient de wederpartij de klachten over zichtbare gebreken, waaronder inwendige gebreken, in het bijzijn van de chauffeur, tijdens het lossen en vóór het vertrek van het transportmiddel per e-mail of per fax bij Blankendaal Trade B.V. te melden. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen op straffe van verval van rechten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen drie dagen na levering en in ieder geval vóór verdere verwerking en/of verkoop en levering en/of transport per fax of per e-mail aan Blankendaal Trade B.V. te worden gemeld, bij gebreke waarvan de goederen geacht te zijn geleverd conform het bepaalde in de overeenkomst en zonder enige tekortkoming en heeft de wederpartij het recht op reclame en/of ontbinding en/of schadevergoeding verwerkt.

4.4  Wanneer Blankendaal Trade B.V. een tijdig gedane klacht van de wederpartij niet binnen 24 uur schriftelijk heeft aanvaard, is de wederpartij op straffe van verval van rechten verplicht om binnen 6 uur na afloop van die termijn in aanwezigheid van Blankendaal Trade B.V. expertise te laten uitvoeren. Blankendaal Trade B.V. heeft recht op contra-expertise.

 

  1. 5.      Betalingen

5.1       Na ontvangst van de op de levering betrekking hebbende factuur, dient de wederpartij, zonder korting of beroep op compensatie, het op de factuur genoemde bedrag te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2       Verrekening door de wederpartij van de door Blankendaal Trade B.V. gefactureerde bedragen, met een door haar, de wederpartij, gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de wederpartij in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is niet toegestaan, tenzij  Blankendaal Trade B.V. de verschuldigdheid van de tegenvordering uitdrukkelijk zonder enig voorbehoud schriftelijk heeft erkend dan wel het bestaan van deze vordering in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

5.3       Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij een boeterente verschuldigd van 1% per maand, onverminderd de overige rechten van Blankendaal Trade B.V.

5.4       Wanneer de wederpartij, ook nadat zij door Blankendaal Trade B.V. in gebreke is gesteld, nalatig blijft om de openstaande bedragen te voldoen, is zij tevens gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk gemaakte gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 500,--. De werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten bestaan onder meer uit alle kosten van de advocaten, deskundigen, deurwaarders, griffierechten, vertalers, getuigen etc.

5.5       De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens tot voldoening van de opeisbare facturen die het langst open staan. Dit geldt ook indien de wederpartij vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

 

  1. 6.      Eigendomsvoorbehoud

6.1       De door Blankendaal Trade B.V. geleverde zaken blijven in eigendom aan haar toebehoren tot aan het moment van volledige betaling van alle vorderingen van Blankendaal Trade B.V. op de wederpartij uit hoofde van de tussen hen gesloten overeenkomsten, zulks met inbegrip van rente en kosten.

6.2       De wederpartij is slechts bevoegd tot het doorverkopen van de door Blankendaal Trade B.V. geleverde zaken die onder eigendomsvoorbehoud zoals weergegeven in het voorgaande lid vallen, wanneer doorverkoop valt onder de normale bedrijfsuitvoering van de wederpartij.

6.3       Wanneer de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt, dan wel wanneer bij Blankendaal Trade B.V. gegronde vrees bestaat dat de wederpartij niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, dan wel het vermoeden bestaat dat de wederpartij de op haar rustende verplichtingen niet na wil of kan komen, dan is Blankendaal Trade B.V. gerechtigd de door haar geleverde zaken, waarop het hiervoor genoemde eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij dan wel bij derden die de zaken voor de wederpartij houdt, terug te halen dan wel terug te doen halen en daartoe de terreinen en de gebouwen van de wederpartij te betreden. De wederpartij is verplicht mee te werken aan een dergelijke actie van Blankendaal Trade B.V. Wanneer de door Blankendaal Trade B.V. geleverde goederen niet meer in de oorspronkelijk vorm of verpakking aanwezig zijn, of wanneer zij zijn verwerkt tot andere producten, wordt ten behoeve van Blankendaal Trade B.V. met betrekking tot die goederen een stil pandrecht gevestigd dat van kracht blijft totdat al hetgeen Blankendaal Trade B.V. uit welken hoofde dan ook van de wederpartij te vorderen heeft volledig is betaald.

6.4       In het geval derden enig recht op de door Blankendaal Trade B.V. onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken wil vestigen of doen gelden, dient de wederpartij Blankendaal Trade B.V. daarvan per omgaande schriftelijk op de hoogte te stellen en dient zij deze derde te wijzen op het feit dat deze zaken zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud. De wederpartij dient de derde in het bezit te stellen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, waaruit blijkt dat ten aanzien van de geleverde zaken door Blankendaal Trade B.V. een eigendomsvoorbehoud is gemaakt.

 

  1. 7.      Overmacht

7.1       In het geval van overmacht is Blankendaal Trade B.V. gerechtigd de nakoming van haar contracten op te schorten voor de duur van de overmacht. In het geval de duur of de ernst van de overmacht dit noodzakelijk maakt - en zulks is uitsluitend ter beoordeling van Blankendaal Trade B.V.- is Blankendaal Trade B.V. gerechtigd de koopovereenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen en is Blankendaal Trade B.V. niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding. Blankendaal Trade B.V. kan de overeenkomst ontbinden zonder recht op schadevergoeding, indien de overmachtsituatie langer dan één maand duurt en/of het vooruitzicht bestaat dat de overmachtsituatie langer dan een maand zal duren.

7.2       Tenzij hierna anders is bepaald, wordt als overmacht beschouwd elke bijzondere omstandigheid, die de nakoming van de leveringsverplichting van Blankendaal Trade B.V. onmogelijk of zó bezwaarlijk maakt, dat nakoming redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd, zoals oorlog, mobilisatie, staking, ziekteverzuim van personeel, arbeidsonlusten, revolutie, oproer, opstootjes, storm, ijsgang, watersnood, stagnatie in de elektriciteits- of watervoorziening, bedrijfsbrand, bedrijfsstagnatie door machinebreuk of moeilijkheden in de energievoorziening, belemmeringen in het verkeer, transportproblemen, gehele of gedeeltelijke misoogst, abnormale droogte of voortdurende en/of abnormale hoeveelheden regen, ziekte in het gewas, plagen van ongedierte, in gebreke blijven van toeleveranciers, etc. Bovendien heeft Blankendaal Trade B.V. het recht de overeenkomst, voor zover niet nagekomen, te ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade, wanneer overheidsmaatregelen de in- en uit- of doorvoer van verkochte goederen belemmeren en/of financieel nadeliger voor haar maken en de wederpartij niet bereid is op eerste verzoek het nadeel van deze maatregel aan haar voor levering van de goederen, te vergoeden.

7.3       Overmacht van de leveranciers van Blankendaal Trade B.V., waaronder ook begrepen telers, geldt als overmacht van Blankendaal Trade B.V.

7.4       Indien Blankendaal Trade B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. geleverde deel afzonderlijk te factureren. De wederpartij is alsdan gehouden de factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

7.5       Alle door Blankendaal Trade B.V. gesloten koopovereenkomsten van agrarische producten, ongeacht of Blankendaal Trade B.V. of derden de producten hebben geteeld, geschieden onder oogstvoorbehoud. Wanneer ten gevolge van een tegenvallende oogst met betrekking tot de hoeveelheid en/of kwaliteit van agrarische producten, zoveel producten minder beschikbaar zijn, waar ook onder wordt verstaan afkeuring door daartoe bevoegde instanties, dan bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, heeft Blankendaal Trade B.V. het recht de door haar verkochte hoeveelheden dienovereenkomstig te verminderen. Daarvan is onder meer sprake als de door Blankendaal Trade B.V. op teeltcontracten ingekochte producten ontoereikend zijn om al haar afnemers te voldoen. Door de levering van dit alles verminderde kwantum, voldoet Blankendaal Trade B.V. dan geheel aan haar leveringsverplichtingen. Blankendaal Trade B.V. is alsdan niet gehouden tot het leveren van vervangende agrarische producten en tevens niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.

 

  1. 8.      Aanvullende bepalingen

8.1       In aanvulling op de bepalingen van deze overeenkomst gelden, tenzij daarvan in het contract wordt afgeweken:

-              voor zover het overeenkomsten betreft over de verkoop of koop van consumptieaardappelen, gesloten met in Nederland gevestigde of kantoorhoudende contractspartijen, de meest recente versie van de Algemene Handelsvoorwaarden Groothandel in Aardappelen en het Arbitragereglement vastgesteld door de V.B.N.A. en de Venexa (AHV V.B.N.A./VENEXA, gedeponeerd bij de rechtbank ’s-Gravenhage), zulks evenwel met uitsluiting van artikel 47 AHV V.B.N.A./Venexa;

-              voor zover het overeenkomsten betreft over de verkoop of koop van consumptieaardappelen, gesloten met een niet in Nederland gevestigde en/of kantoorhoudende contractspartij, de meest recente versie van de Handelsvoor­waarden, het Expertisereglement en het Arbitragereglement voor de Europese Aardappelhandel (RUCIP), met dien verstande dat het Arbitragebureau te ’s-Gravenhage uitsluitend en alleen bevoegd is om van de geschillen in eerste aanleg kennis te nemen.

-              voor zover het overeenkomsten betreft over de verkoop of koop van pootaardappelen, gesloten met in Nederland gevestigde of kantoorhoudende contractspartijen, de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden Pootaardappelen, met bijbehorend Arbitragereglement (NAO);

-              voor zover het overeenkomsten betreft over de verkoop of koop van pootaardappelen, gesloten met een niet in Nederland gevestigde en/of kantoorhoudende contractspartij, de meest recente versie van de Handelsvoor­waarden, het Expertisereglement en het Arbitragereglement voor de Europese Aardappelhandel (RUCIP), met dien verstande dat het Arbitragebureau te ’s-Gravenhage uitsluitend en alleen bevoegd is om van de geschillen in eerste aanleg kennis te nemen.

-              De C.O.F.R.E.U.R.O.P.-voorwaarden: indien de overeenkomst de verkoop van groenten en fruit (waaronder uien) betreft en is gesloten met een wederpartij buiten Nederland. De arbitrage dient in Nederland plaats te vinden.

 

Bij strijdigheid tussen onze voorwaarden en de hiervoor genoemde bepalingen prevaleren onze handelsvoorwaarden.

 

8.2       In het geval de wederpartij is gevestigd in een land dat geen partij is bij het Verdrag over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, gesloten te New York op 10 juni 1958, hebben wij het recht om de berechting van de tussen ons en die wederpartij gerezen geschillen te doen plaatsvinden door een, afgezien van de arbitrageclausule, bevoegde overheidsrechter, zulks in afwijking van de arbitragereglementen die in voorgenoemd lid zijn genoemd.

 

  1. 9.      Aansprakelijkheid

9.1       Blankendaal Trade B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij de wederpartij bewijst dat de schade is ontstaan door grove schuld en/of grove nalatigheid van ons of van onze ondergeschikten.

9.2       De aansprakelijkheid van Blankendaal Trade B.V. is in alle gevallen beperkt tot het netto factuurbedrag, dat wil zeggen tot de productprijs exclusief vervoerskosten en belasting van de transactie waaruit de schade is ontstaan. Blankendaal Trade B.V. is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en/of immateriële schade.

9.3       De wederpartij vrijwaart ons tegen aanspraken van derden die verband houden met de door ons met die wederpartij gesloten overeenkomst, tenzij de wederpartij aantoont dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van het handelen door Blankendaal Trade B.V. met opzet dan wel met grove roekeloosheid en met de wetenschap dat de schade daaruit zou voortvloeien.

 

 

 

  1. 10.  Geschillen

10.1   Geschillen, voortvloeiende uit een opdracht, offerte, aanbod of overeenkomst waarop deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, inclusief geschillen die betrekking hebben op deze algemene verkoopvoorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar, met uitzondering van geschillen die betrekking hebben op transacties waarop de voorwaarden genoemd in artikel 8 van toepassing zijn. Deze zullen worden beslecht middels arbitrage, tenzij  het uitsluitend en alleen om betaling gaat. In dat geval is ook de bevoegde rechter te Alkmaar bevoegd, een en ander ter keuze van Blankendaal Trade B.V.

 

 

Meer informatie?
adres

Blankendaal Trade B.V.

Veilingweg 9
1747 HG Tuitjenhorn
 
Tel.: +31-226-332910


info@blankendaaltrade.nl